Språknivå eller åldersgrupp?

För vilken åldersgrupp är boken? Frågan ställs ofta, men för lättläst litteratur finns det inga entydiga svar.

Javisst, en del böcker riktar sig mer till barn eller unga, men alla böcker kan i princip läsas av alla åldersgrupper.

Mer än läsarens ålder är det språk- och kunskapsnivå och intressen som definierar vilken bok som är lämplig.

Till exempel en lättläst bok, som handlar om klimatförändringar, kan läsas av eller högläsas inför nästan alla åldersgrupper. Idag är frågan om klimatet aktuell och även barn under skolåldern har hört om den. Okända ord eller koncept kan diskuteras och förklaras vid behov. Läsningen blir intressantare genom att den görs till en gemensam upplevelse.

Språknivå

Språknivån ger en uppfattning om hur lätt språket i en lättläst bok är. I den lättlästa litteraturen finns idag flera system för språknivåer. På svenska använder varje förlag egna markeringar och klassificeringar (oftast 3–5 nivåer). I en del språk är språknivåerna inte i bruk.

Lättlästa böcker kan handla vad som helst, precis som alla andra böcker. Målet med språknivåerna är att vägleda läsaren att välja en bok, som motsvarar de språkliga behoven och den individuella språkförmågan. En del läsare föredrar att hålla sig till nivån de tror eller vet att de klarar av. Andra väljer en nivå, som utmanar deras språkkunskaper.

Den lättaste nivån har korta rader och kapitel och fåtalet svåra eller långa ord. Radernas och kapitlens längd och även ordförrådet växer på nivåerna lättare och lätt.

Vardagsspråk

I lättlästa böcker är språket sådant vi använder i vardagen. Även i böcker som handlar om miljön och föroreningar, artificiell intelligens och andra mer komplicerade teman används ord och begrepp, som allmänt förekommer i media och läroböcker.

Alla som lär sig ett nytt språk, oberoende av ålder eller andra faktorer, har nytta av lättlästa böcker. Orden och uttrycken är lätta att läsa och uttala. De används allmänt i vardagen och omgivningen och därför kan de genast tas i bruk.

Varje språk har sitt specifika sätt att skapa lättläst text. Ordens längd och sätten att uttrycka sig är olika. Det finns därför inte en global ordlista eller ordbok för lätt språk och språknivåer, utan endast rekommendationer.

Förståelse

Det är inte enbart språket, som påverkar hur läsaren uppfattar och förstår en text. Intresse, motivation och tidigare kunskaper och erfarenheter spelar också en viktig roll. Många tankeprocesser och känslomässiga reaktioner sker under läsningen.

Om läsaren kan identifiera sig med personerna i berättelsen och relatera händelserna till sin egen värld och vardag, kan en positiv emotionell respons uppstå. Responsen leder ofta till nya insikter, motivation att läsa mer och utvidgad förståelse.

Författaren, forskaren och utbildaren Sabira Ståhlberg har skrivit över tjugo lättlästa böcker, forskar i flerspråkighet och lättläst och arbetar internationellt med att sprida lättläst på olika språk till alla åldersgrupper.

Läs mer: Brokiga språket och Brokiga boken om läsning och språkinlärning

Pedagogiskt lättlästa böcker på flera språk: Villa Bokpil

Material och uppgifter: Edu Bokpil

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.