Lära språk med lättläst

Vanligtvis börjar vi lära oss ett språk med hjälp av en lärobok eller en app. Upprepningar och övningar stöder minnet. Men att lära sig ett nytt språk innebär att inhämta mer än ordförråd och grammatik. Småningom börjar vi läsa längre texter och skapa egna meningar, samtidigt som vi skaffar oss erfarenheter och kunskaper.

Steget från lärobokens standardspråk till vardagens tal- och skriftspråk kan verka långt. Med lättlästa böcker kan klyftan mellan lärande och användning av språket överbyggas.

Läsning stöder inlärning

Hjärnan bygger på tidigare kunskap och erfarenheter och skapar en ny ”språkkanal” för varje nytt språk. Läroböckerna har som mål att erbjuda grundläggande kunskaper och utveckla vissa färdigheter. Snart behövs dock mer, för att språkkunskaperna ska utökas och utvecklas.

Den långa processen kan förkortas med hjälp av lättlästa böcker. Orden lätta att förstå och raderna och kapitlen korta. Då lättlästa böcker används parallellt i språkundervisningen kan flera saker hända:

  • språket blir intressantare att lära sig
  • ett emotionellt band skapas till berättelsen och språket inhämtas utan specifika studier
  • vardagsspråket ur böckerna kan användas direkt i och utanför lärosituationen
  • språkinlärningen får större kontinuitet genom att läsa en hel bok under en längre period (i motsats till lärobokens fragmenterade dialoger och texter)
  • känslan att lyckas med språket ökar; höjd motivation att lära sig
  • språknivåerna ger möjlighet att välja rätt bok enligt aktuellt behov
  • i grupp skapar läsning och bokdiskussioner större gemenskap
  • alla inkluderas, oberoende av läsförmåga eller språkkunskaper

Översätta

Översättning är ett effektivt sätt att lära sig språk. Flerspråkiga och personer som redan skapat rutiner att lära sig språk inhämtar ofta snabbt följande språk genom att översätta. Översättning skapar kopplingar till redan existerande information och stimulerar hjärnan att bygga vidare på den.

Vid översättning av lättlästa texter upptäcks ord, uttryck och strukturer. Vi reflekterar över hur olika språk fungerar, hur vi uttrycker oss och varför, varifrån orden eller uttrycken härstammar… och många andra aspekter, som gör lärandet mer spännande.

Samtidigt ger vi hjärnan möjlighet att jämföra språken, då vi arbetar parallellt med två eller flera språk. Jämförelser är viktiga för att språkkunskaperna ska stabiliseras och fördjupas. De stöder såväl minnet som språkmedvetenheten.

Att översätta tillsammans erbjuder dessutom möjligheter till diskussioner och större förståelse för varandras språk och tankevärldar.

Författaren, forskaren och utbildaren Sabira Ståhlberg har skrivit över tjugo lättlästa böcker, undervisar i olika språk och forskar samt utbildar internationellt om flerspråkighet och användning av lättläst litteratur.

Pedagogiskt lättlästa böcker på flera språk: Villa Bokpil

Material och uppgifter: Edu Bokpil

Läs mer: Brokiga språket om språkutveckling och språkinlärning; Brokiga boken

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.