Blogg: Spelifierat lättläst i utbildningen

Spelifiering (engelska gamification) är en ny metod som grundar sig på kortare texthelheter med spel, frågor och uppgifter, som engagerar och aktiverar läsaren. Bokpils spelifierade lättlästa texter och böcker innehåller frågor och uppgifter efter eller inuti varje kapitel.

Spelifierad lättläst litteratur kan användas på alla nivåer i utbildningen och för språkinlärning och nyanlända på olika sätt:

Inkludering: En viktig aspekt är att alla i gruppen inkluderas såväl i läsningen som i spelandet. Alla i gruppen kan delta i aktiviteten, även de svagare läsarna eller de som ännu har ett begränsat ordförråd i ett nytt språk.

Tillgänglighet: Texterna finns i digitalt format och spelen är gratis. Det räcker med att läsaren-spelaren har tillgång till internet. Materialet är tillgängligt dygnet runt och kan läsas och spelas hur många gånger som helst.

Mångfald: Olika sätt att läsa och spela är möjliga och varje läsare-spelare kan välja sin egen strategi.

Gemensam aktivitet: Läsandet blir intressantare och mer spännande då gruppen läser och spelar gemensamt. Ovana läsare sporras av de mer vana läsarna och de vana läsarna får mervärde genom att de läser, spelar och samtalar om texterna med alla i gruppen.

Tävling: Tävlingsmomentet är viktigt, för idag går mycket ut på att vinna eller lyckas. Att lyckas läsa, förstå texten och svara på frågorna ger en god känsla, som kan överföras till läsning av andra böcker och texter.

Elever som motiveras av tävlan har större intresse av att läsa om det finns möjlighet att tävla mot andra. Då poängen, tiden som använts för att svara på frågorna och en jämförelse med andra visas blir det mycket mer spännande för dem.

Utveckling: Tänkandet och problemlösningen övas och utvecklas genom att läsning och spelande kombineras. Läsaren behöver förstå texten för att kunna utföra spelen.

Motivation: Motivationen att ta reda på mer och lära sig ytterligare ökar då texterna bearbetas på olika sätt och spelen lyckas.

Utvärdering: Såväl läraren som läsaren har möjlighet att utvärdera resultaten. I all inlärning är det viktigt att få bekräftelse på kunnandet. Lärare har sällan tid att ge alla personlig feedback, men poängen eleven får under spelandet visar tydliga resultat.

Eleven behöver inte dela sina resultat till andra, men kan se hur andra klarat spelet. En personlig utvärdering ger möjlighet till självreflektion och analys av de egna studievanorna och -teknikerna, som bidrar till en fungerande inlärning.

De lättlästa spelifierade texterna Bokpil skapat kan användas många sätt för att utveckla och utvärdera kunskaper och hur framgångsrik läsningen är. Lärare kan förutom att använda sig av spelen också skapa diskussioner och andra aktiviteter kring böckerna, till exempel att göra projektarbeten om något tema.

Bokpils spelifierade texter och spel är alla gratis och finns på nätsidan Edu Bokpil, där det också finns Seppo-spel och annat gratis arbetsmaterial till lättlästa böcker.

Projektet Läs & Spela: Skapa lustfylld och tillgänglig läsning för barn och ungdomar genom spelifiering av finlandssvensk lättläst originallitteratur i digitalt format samt material och information för lärare stöds av

Logo för Svenska Kulturfonden